Algemene voorwaarden

Flexbook is een onderdeel van Ivoren Wachters B.V. De algemene voorwaarden van Ivoren Wachters B.V. zoals hieronder weergegeven zullen dan ook van toepassing zijn voor de gebruikers (Opdrachtgevers en uitzendkrachten/oproepkrachten/flexwerker) van Flexbook.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1        Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

1.2        Ivoren Wachters: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ivoren Wachters B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1056 GC) Amsterdam aan de Admiraal de Ruijterweg 175, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33263187.

1.3        Oproepkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een uitzendovereenkomst (met beding, tenzij anders is overeengekomen) met Ivoren Wachters werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een of meerdere Opdrachtgever(s).

1.4        Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ivoren Wachters een uitzendovereenkomst is aangegaan tot het doen verrichten van werkzaamheden door Oproepkrachten van Ivoren Wachters.

1.5        Offerte: elke mondeling of schriftelijk aanbod van Ivoren Wachters aan Opdrachtgever.

1.6        Oproep: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Ivoren Wachters, op grond waarvan een Oproepkracht door Ivoren Wachters aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten tegen betaling door Opdrachtgever aan Ivoren Wachters, alsmede elke wijziging van deze overeenkomst of aanvulling hierop.

1.7        Inleenaanvraag: het verzoek van Opdrachtgever om een Oproepkracht in te zetten, als er sprake is van een Oproep met een wisselend aantal uren en wisselende arbeidstijden.

1.8        Diensten: alle door Ivoren Wachters aan Opdrachtgever uit hoofde van een Oproep te leveren diensten, zoals het werven en selecteren van medewerkers voor Opdrachtgever.

1.9        Partijen: verwijzing naar Ivoren Wachters en Opdrachtgever tezamen.

1.10     Feestdagen: alle nationaal erkende feestdagen (voor Opdrachtgevers die onder die werkingssfeer van de Horeca cao vallen en/of een horecabedrijf zijn, worden de richtlijnen van de meest recente versie van de Horeca Cao gevolgd). Een feestdag vangt aan op 02.00 uur en duurt tot 02.00 uur de

volgende dag:

- Nieuwjaarsdag

- Eerste Paasdag

- Tweede Paasdag

- Hemelvaartsdag

- Bevrijdingsdag 5 mei in lustrumjaren

- Eerste Pinksterdag

- Tweede Pinksterdag

- Eerste Kerstdag

- Tweede Kerstdag

- Koningsdag 27 april (als 27 april op een zondag valt, wordt Koningsdag de dag ervoor gevierd)

            Ivoren Wachters heeft naast de erkende feestdagen nog enkele uren die als feestdag gerekend worden, namelijk:

         - Koningsnacht vanaf 22:00 uur (dag voor Koningsdag)

- Oudjaarsdag vanaf 22:00 uur

- Kerstavond 24 december vanaf 22:00 uur

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, , Offertes van en , Oproepen meten Ivoren Wachters , die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van (een) Oproepkracht(en), dan wel het leveren van Diensten. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg Oproepen tussen Ivoren Wachters en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2     Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Ivoren Wachters uitdrukkelijk akkoord zijn bevonden en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ivoren Wachters en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.4     Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ivoren Wachters uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5     Alle Offertes van Ivoren Wachters zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.6     Indien Ivoren Wachters niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ivoren Wachters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.7     Indien Ivoren Wachters bij één of meerdere Oproepen afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Oproepen.

Artikel 3 – Totstandkoming Oproep

3.1     De Opdrachtgever kan via de site van Flexbook een oproep plaatsen voor de te verrichten werkzaamheden. Deze handeling kan ook in oproep van de Opdrachtgever door Flexbook worden verricht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de oproep en zorgt er voor dat de inhoud volledig, correct en actueel is. Flexbook behoudt zich het recht voor om oproepen aan te passen dan wel te verwijderen wanneer hier reden voor is.

3.2     De Opdrachtgever zal vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie over de Oproepkracht en deze informatie nimmer ter beschikking te stellen aan derden. Voorts zal de Opdrachtgever de verstrekte informatie op geen enkel andere manier gebruiken anders dan voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, namelijk ter invulling van de openstaande oproepen van de Opdrachtgever.

3.4     De Oproep zal worden aangegaan voor een bepaalde tijd aangegeven in de oproep zelf.

Artikel 4 – Annulering Oproep

         De Opdrachtgever kan een Oproep schriftelijk annuleren tot uiterlijk  24 uur voordat aan de Oproep uitvoering moet worden gegeven. In dat geval wordt – tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen – als volgt een percentage van de Oproep in rekening gebracht;

-         100% bij annulering 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Oproep.

Artikel 5 – Terbeschikkingstelling van informatie

5.1     Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Oproep door Ivoren Wachters in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de inlenersbeloning. Voor aanvang van de Oproep verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Oproepkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning via online portal van Flexbook de site aan Ivoren Wachters.

5.2     De beloning van de Oproepkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

5.3     Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Oproepkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Ivoren Wachters onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Oproepkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Oproep worden aangepast, indien de Oproepkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Ivoren Wachters de beloning van de Oproepkracht en het uurtarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde uurtarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie verschuldigd aan Ivoren Wachters.

5.4     Opdrachtgever stelt Ivoren Wachters tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigen in de inlenerbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

5.5     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Ivoren Wachters verrichte handelingen en verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel vóór de opzet en uitvoering van de Oproep heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.

5.6     Ivoren Wachters acht zich niet aansprakelijk voor het, door Opdrachtgever, onjuiste of niet volledige verstrekte informatie aangaande de inlenersbeloning, deze aansprakelijkheid wordt nadrukkelijk verlegd naar de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Contractduur en einde Oproep

6.1     De Oproep tussen Ivoren Wachters en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt geeffectueerd op het moment dat de Opdrachtgever de oproep plaatst op de site. De duur van de terbeschikkingstelling van de Oproepkracht wordt vermeld in de oproep. In de oproep worden de begin- en eindtijd van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, het recht op pauze en de arbeidsvoorwaarden van de Oproepkracht vastgelegd. Het is wel mogelijk dat de duur tijdens de dienst kan worden verlengd, indien noodzakelijk en Oproepkracht hier mee akkoord gaat.

6.2     De Oproep die voor bepaalde tijd wordt aangegaan eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. De Oproep voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6.3     Het einde van de Oproep betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Oproep door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Ivoren Wachters om de lopende terbeschikkingstelling te beëindiging tegen de datum waarop de Oproep rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Oproep rechtsgeldig is ontbonden.

6.4     De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Ivoren Wachters de Oproepkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Ivoren Wachters en de Oproepkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst met beding) niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever.

6.5     Alle tussen Ivoren Wachters en Opdrachtgever overeengekomen Oproepen kunnen door Ivoren Wachters met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, worden beëindigd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verdere toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

         a.            indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, danwel in surseance van betaling komt te verkeren;

         b.            indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen Opdrachtgever danwel een verzoek tot surseance van betaling;

         c.            indien Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

         d.           indien de onderneming van Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;

         e.            indien na het overeenkomen van de Oproep Ivoren Wachters ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Ivoren Wachters inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

         f.             Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Ivoren Wachters en Opdrachtgever overeengekomen Oproep of krachtens de wet op Opdrachtgever rustende verplichting die verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;

         g.            indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Ivoren Wachters kan worden gevergd dat zij de Oproep tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

         h.            indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de Oproep onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Oproep in redelijkheid niet van Ivoren Wachters kan worden gevergd.

6.6     Bij beëindiging van de Oproep zijn alle vorderingen van Ivoren Wachters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.7     Indien Ivoren Wachters de Oproep wegens één van deze gronden beëindigt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de beëindiging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Ivoren Wachters voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt.

Artikel 7 – Selectie en terbeschikkingstelling

7.2     De Oproep kan door verschillende, Oproepkrachten worden uitgevoerd. De Opdrachtgever maakt een selectie uit de Oproepkrachten die aangeven interesse te hebben in de uitvoering van de Oproep. De Opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor de selectie van de Oproepkracht.

7.3     Bij de werving en het ter beschikking stellen van de Oproepkracht aan Opdrachtgever neemt Ivoren Wachters zowel de wettelijke bepalingen als de functievereisten voor de Oproep in acht. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook zal Ivoren Wachters nimmer eisen bij de werving en selectie mee laten wegen die niet relevant zijn voor de functie. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan ongeoorloofd onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook te maken. De Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters voor eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

7.4     Indien Opdrachtgever van mening is dat een ter beschikking gestelde Oproepkracht, ondanks de zorgvuldige selectie van de Opdrachtgever zelf, niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, zal Opdrachtgever dit binnen drie uur na aanvang van de werkzaamheden door de Oproepkracht schriftelijk (per e-mail) aan Ivoren Wachters kenbaar maken. In dat geval is Opdrachtgever gehouden drie uur van het overeengekomen uurtarief aan Ivoren Wachters te betalen.

7.5     Ivoren Wachters zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van welke schade dan ook indien de Oproepkracht niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 8 – Vervanging en beschikbaarheid

8.1    Ivoren Wachters is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Oproepkracht door een andere Oproepkracht onder voortzetting van de Oproep, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Ivoren Wachters, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de van toepassing zijnde cao en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

8.2     Ivoren Wachters schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Ivoren Wachters om welke reden dan ook een (vervangende) Oproepkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Oproep of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen

Artikel 9 - Uurtarief Opdrachtgever

9.1     Het door Opdrachtgever aan Ivoren Wachters verschuldigde uurtarief wordt berekend over de door de Oproepkracht gewerkte uren en/of (indien dat aantal hoger is) over de uren waarop Ivoren Wachters op grond van de Algemene Voorwaarden, Offerte of Oproep aanspraak heeft. Het overeengekomen uurtarief wordt verhoogd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Ivoren Wachters verschuldigd is aan de Oproepkracht. Overwerk, werk in ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of werk in verschoven uren wordt beloond conform de van toepassing zijnde cao of - indien van toepassing - de inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend. Over het uurtarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

9.2     Het uurtarief wordt tussen Ivoren Wachters en Opdrachtgever overeengekomen. De hoogte van het uurtarief is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en geldende arbeidsvoorwaarden. Indien de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Ivoren Wachters de beloning van de Oproepkracht en het uurtarief vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het uurtarief worden alle bij Opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen. Opdrachtgever staat garant voor het juist aanleveren van de informatie. Eventuele kosten / naheffingen die worden opgelegd als gevolg van niet juist opgegeven informatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.3     Per Oproep en/of Inleenaanvraag is Opdrachtgever tenminste drie uur van het overeengekomen tarief verschuldigd.

9.4     Op feestdagen wordt 150% conform de van toepassing zijnde cao van het uurtarief in rekening gebracht.

9.5     Het loon en de vergoedingen van de Oproepkracht worden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan dat van vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van Opdrachtgever (het zogenaamde        loonverhoudingsvoorschrift).                  

9.6     Het overeengekomen uurtarief geldt voor de duur van de gehele Oproep, met dien verstand dat Ivoren Wachters het recht heeft haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. Dit nieuwe tarief zal per direct van kracht zijn.

9.7     Daarnaast is Ivoren Wachters gerechtigd om het uurtarief tijdens de looptijd van de Oproep aan te passen, indien de kostprijs van de dienstverlening van Ivoren Wachters aan Opdrachtgever stijgt:

-   als gevolg van wijziging van de van toepassing zijnde cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

-   als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao of enig verbindend voorschrift;

-   als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de van toepassing zijnde, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en / of wet- en regelgeving.

9.8     Indien Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste uurtarief, dient zij Ivoren Wachters hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. In deze kennisgeving ligt besloten het verzoek van Opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd om de Oproep binnen acht werkdagen na de kennisgeving te beëindigen, dan wel de Oproep te annuleren, tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

9.9     Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Ivoren Wachters gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het uurtarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Ivoren Wachters kan tevens hetgeen Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Ivoren Wachter zijn gemaakt, aan Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 10 – Niet aangevangen werkzaamheden

10.1   Indien de Oproepkracht zich meldt op de afgesproken plaats en tijd voor het verrichten van de werkzaamheden, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld werkzaamheden te verrichten, is Opdrachtgever ten minste gehouden aan Ivoren Wachters het tarief berekend over drie gewerkte uren te betalen, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Ivoren Wachters.

10.2   Indien op enigerlei wijze de Oproepkracht niet in staat is geweest om de werkzaamheden te verrichten of de Oproepkracht op de afgesproken tijd niet verschijnt, zal Opdrachtgever Ivoren Wachters hier onverwijld van op de hoogte stellen, zodat Ivoren Wachters zo snel mogelijk voor vervanging kan zorgdragen. Indien Ivoren Wachters hier niet in slaagt, is Opdrachtgever niet gehouden de uren dat de Oproepkracht zou werken, te betalen. Ivoren Wachters – alsmede de niet-verschenen Oproepkracht - is niet aansprakelijk voor de eventuele (gevolg)schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 11 – Facturen

11.1   Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en de Oproep(en).

11.3   Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels de door de Oproepkracht ingevulde urenoverzichten, welke door Opdrachtgever voor akkoord getekend zijn dan wel via het online portaal van Flexbook door Opdrachtgever zijn geaccordeerd.

11.4   Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de daarin opgenomen gegevens van de Oproepkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Oproepkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze Algemene Voorwaarden en/of Oproepen het uurtarief verschuldigd is, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.

11.5   Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Ivoren Wachters aansluitend aan de door de Oproepkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Ivoren Wachters wordt verstrekt.

11.6   Na het invullen van de uren door de Oproepkracht heeft de Opdrachtgever 48 uur de tijd om de uren goed of af te keuren. Indien de Opdrachtgever geen actie onderneemt worden de uren automatisch goedgekeurd.

11.7   Indien de uren niet juist zijn dan dient de Opdrachtgever dit aan Ivoren Wachters aan te geven. Betwisting is alleen toelaatbaar op grond dat de daadwerkelijk gewerkte uren inzake de Oproep niet overeenkomen met de daadwerkelijk gewerkte uren door de Oproepkracht. Bij betwisting dient de Opdrachtgever aan Ivoren Wachters redelijkerwijs afdoende bewijs te overleggen dat de betreffende opgegeven uren onjuist zijn in vergelijking met de daadwerkelijk gewerkte uren. In geval van (i) gebreke van betwisting binnen de vernoemde termijn van 2 werkdagen, of (ii) de Opdrachtgever binnen de termijn van 2 werkdagen naar de mening van Ivoren Wachters onvoldoende bewijs heeft verstrekt dat de desbetreffende uren verantwoording onjuist is in vergelijking met de daadwerkelijk gewerkte uren, wordt de urenstaat door de Opdrachtgever geacht te zijn aanvaard / te zijn geaccordeerd. Betwisting van de urenstaat ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. In geval de betwisting voldoet aan de eisen van dit lid 11, en door de Opdrachtgever aan Ivoren Wachters redelijkerwijs afdoende bewijs wordt overlegd dat de urenstaat onjuist is in vergelijking met de daadwerkelijk gewerkte uren, maakt Ivoren Wachters het ontvangen bedrag terzake de uren waarop betwisting bestond, over aan de Opdrachtgever.

11.8   Na verkregen akkoord van Opdrachtgever wordt de definitieve factuur toegestuurd.

11.9   Ivoren Wachters factureert iedere vier weken aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

12.1   Door ondertekening van het incassoformulier geeft u als Opdrachtgever toestemming aan Ivoren Wachters B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven als compensatie voor de verrichte werkzaamheden binnen de Oproep. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

12.2   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan  Ivoren Wachters verschuldigd is geworden binnen 7 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

12.2   Ivoren Wachters is gerechtigd periodiek te factureren.

12.3   Indien Opdrachtgever de hoogte van een factuur betwist en/of anderszins bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur dient hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Ivoren Wachters kenbaar te maken., bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

12.4   Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Ivoren Wachters op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Ivoren Wachters. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven Opdrachtgever aldus nummer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

12.5   Uitsluitend betalingen aan Ivoren Wachters zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door Ivoren Wachters tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen rechtstreeks aan de Oproepkracht zijn niet toegestaan en kunnen in geen geval leiden tot verrekening met door Ivoren Wachters gefactureerde bedragen.

12.6   Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever van enig door haar verschuldigd bedrag, is Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling daartoe vereist is. Opdrachtgever is over hetgeen zij  verschuldigd is, vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

12.7   Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke Ivoren Wachters moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op ten minste 10% van het betrokken factuurbedrag met een minimum van € 200,- exclusief BTW.Indien de werkelijk gemaakt kosten hoger zijn, zullen deze werkelijk gemaakt kosten worden gevorderd. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12.8   Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan. Ivoren Wachters kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ivoren Wachters kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

12.11  Indien het Ivoren Wachters wenselijk voorkomt en in ieder geval als Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Ivoren Wachters gerechtigd na het aangaan van een Oproep in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Ivoren Wachters daaraan gehoor te geven.

12.12  Ivoren Wachters is te allen tijde gerechtigd Opdrachtgever om een vooruitbetaling te verzoeken ofwel Opdrachtgever te verplichten, indien Ivoren Wachters de door haar te leveren Diensten wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, mee te werken aan een kredietbeoordeling.

12.13  Indien Opdrachtgever artikel 12.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Ivoren Wachters als bedoeld in artikel 12.12 dan wel weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of als geen positieve kredietbeoordeling wordt afgegeven, is Ivoren Wachters gemachtigd:

a.         om de Oproep met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever, wanneer Ivoren Wachters hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden;

b.         of haar verplichtingen jegens Opdrachtgever uit hoofde van de Oproep geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Ivoren Wachters is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Oproep nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Ivoren Wachters toe te rekenen zijn. Ingeval Ivoren Wachters ervoor kiest haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, zijn de bepalingen van artikel 6 op Partijen van toepassing.

Indien Ivoren Wachters in een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Arbeidsomstandigheden en vrijwaring

13.1   De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

13.2   De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij een Oproepkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Oproepkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt.

13.3   Opdrachtgever is gehouden om aan Ivoren Wachters en aan de Oproepkracht tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de van de Oproepkracht verlangde beroepskwalificatie(s) en de specifieke kenmerken van de werkplek. De Opdrachtgever geeft de Oproepkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

13.4   Indien de Oproepkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Ivoren Wachters zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

13.5   De Opdrachtgever zal aan de Oproepkracht alle schade vergoeden die de Oproepkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

13.6   De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Ivoren Wachters verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14 – Arbeidstijd en overwerk

14.1   De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Oproepkracht zijn gelijk aan bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Oproep anders is overeengekomen. Bij het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Oproepkracht zal Opdrachtgever de wettelijke bepalingen hieromtrent in acht nemen.

14.2   Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of boven bij rooster vastgestelde uren.

14.3   De Opdrachtgever is gehouden om aan Ivoren Wachters het Opdrachtgeverstarief vermeerderd met de extra kosten in verband met het door de Oproepkracht verrichte overwerk, werk in het weekend en op feestdagen en in ploegendienst te voldoen.

14.4   Indien de Oproepkracht, in afwijking van de in de Oproep bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, meer uren werkzaamheden verricht, is de Opdrachtgever gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over alle door de Oproepkracht gewerkte uren

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1   Gedurende de looptijd van de Oproep is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Ivoren Wachters, Opdrachtgever, de Oproepkracht en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Oproepkracht in de uitoefening van de werkzaamheden

15.2   Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters van elke aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid.

15.3   Ivoren Wachters is nimmer aansprakelijkheid voor schade – waaronder ook begrepen schade door gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie – die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Oproep dan wel uit onrechtmatige daad. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ivoren Wachters en/of van leidinggevenden van Ivoren Wachters.15.4Mocht een beroep van Ivoren Wachters op artikel 15.3 in een concreet geval in het licht van alle omstandigheden van dat geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan zal haar aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt zijn tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a.    Ivoren Wachters is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Ivoren Wachters is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/hulpmiddelen en informatie;           

b.   Ivoren Wachters is nimmer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

c.    de aansprakelijkheid van Ivoren Wachters, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Ivoren Wachters in voorkomend geval uitkeert;

d.   in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Ivoren Wachters – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat of in het geval er geen aansprakelijkheidsverzekering is, geldt dat de aansprakelijkheid van Ivoren Wachters, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal 35 % van de drie laatst door Opdrachtgever betaalde facturen tezamen of indien er nog geen betaalde facturen zijn – tot maximaal 35% van de drie eerste facturen die op basis van de Oproep aan Opdrachtgever zouden zijn verzonden als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. De betalingsverplichting is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag van €250 per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ivoren Wachters en/of leidinggevenden van Ivoren Wachters.

15.4   Schade waarvoor Ivoren Wachters aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Ivoren Wachters gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van de schade. Deze termijn geldt niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

Artikel 16 – Vrijwaring

16.1       Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Ivoren Wachters, de aan haar gelieerde vennootschappen of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtgever, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Opdrachtgever rechtens aansprakelijk is.

16.2       Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters volledig en stelt Ivoren Wachters en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Oproep door Opdrachtgever dan wel andere derden lijden c.q. maken als gevolg van een ingestelde vordering, aanhangig gemaakt geding of dreiging daarvan, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken op grond van artikel 7:658 BW.

16.3       Indien Ivoren Wachters uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Ivoren Wachters zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van haar in dat geval verwacht mag worden.

16.4       Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ivoren Wachters gehouden te tonen dat zij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in verband met haar eventuele aansprakelijkheid jegens Ivoren Wachters aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Ivoren Wachters geschieden. Een eventuele uitkering aan Ivoren Wachters op grond van een door Opdrachtgever gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Ivoren Wachters op Opdrachtgever, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.

16.5       Opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken.

16.6       Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Ivoren Wachters, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ivoren Wachters en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Verbod tot tewerkstelling in het buitenland

17.1   Het is Opdrachtgever verboden de aan hem ter beschikking gestelde Oproepkracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ivoren Wachters..

17.2   Indien Opdrachtgever toestemming wenst te verkrijgen om een aan hem ter beschikking gestelde Oproepkracht buiten Nederland te werk te stellen, dient zij daartoe schriftelijk een verzoek te doen onder vermelding van het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht, alsmede de (geschatte) duur van de te verrichten werkzaamheden.

17.4   Ivoren Wachters is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verlenen.

17.3   Opdrachtgever is gehouden de Oproepkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, indien en voor zover Ivoren Wachters de gegeven toestemming aan Opdrachtgever om een aan hem ter beschikking gestelde Oproepkracht buiten Nederland te werk te stellen, intrekt. Ivoren Wachters is nimmer aansprakelijk voor eventueel door intrekking van de toestemming geleden schade aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 18– Verbod wederuitzending en aangaan arbeidsverhouding Oproepkracht

18.1   Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Oproepkracht zelf ter beschikking te stellen aan een derde. In dit verband wordt onder derde mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

18.2     Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Oproepkracht verstaan:

§het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van oproep door Opdrachtgever met de Oproepkracht;

§het laten ter beschikking stellen van de betreffende Oproepkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

§het aangaan van een arbeidsverhouding door de Oproepkracht met een derde, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

18.3                   Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Oproepkracht tevens verstaan:

§de aspirant-Oproepkracht die bij Ivoren Wachters is ingeschreven;

§de (aspirant-)Oproepkracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever;

§de Oproepkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd.

18.4     Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Oproepkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

18.5     Opdrachtgever brengt Ivoren Wachters schriftelijk op de hoogte van haar voornemen met de Oproepkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

18.6     Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Oproepkracht aangaan indien en voor zover de Oproepkracht de arbeidsovereenkomst met Ivoren Wachters niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover Opdrachtgever de Oproep met Ivoren Wachters niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

18.7     Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Oproepkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Oproep voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Oproepkracht 1040 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan Ivoren Wachters een vergoeding verschuldigd van 40% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de Oproep – reeds door die Oproepkracht gewerkte uren.

18.8     Indien de Oproepkracht door tussenkomst van Ivoren Wachters aan de mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Oproepkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 40% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Oproepkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Ivoren Wachters met de Oproepkracht in contact is gekomen.

18.9     Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Oproepkracht binnen drie (3) maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Oproep voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 40% van het uurtarief, dat voor de betrokken Oproepkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde oproep – reeds door die Oproepkracht gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval Opdrachtgever de Oproepkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Oproepkracht – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

18.10   Indien Opdrachtgever met de Oproepkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Oproep die niet tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Oproepkracht voor de resterende duur van de Oproep te voldoen. Daarnaast dient Opdrachtgever de in lid 7 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.

Artikel 19 – Geheimhouding

19.1     Ivoren Wachters en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Oproep, verstrekken aan derden, tenzij -en als dan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de Oproep naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

19.2     Ivoren Wachters zal op verzoek van Opdrachtgever de Oproepkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Oproepkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

19.3     Het staat Opdrachtgever vrij om de Oproepkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Ivoren Wachters over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Ivoren Wachters

19.4     Ivoren Wachters is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de Oproepkracht.

Artikel 20– Intellectuele en industriële eigendom

20.1      De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de website en / of app (daaronder begrepen haar vormgeving en inhoud, zoals daarop geplaatste gegevens en bestanden) van Ivoren Wachters eigendom is van Ivoren Wachters (en/of derden), welke wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). De website, haar vormgeving en inhoud mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ivoren Wachters.

20.2      Niets in deze Algemene Voorwaarden of op de website (geplaatste gegevens en bestanden) van Ivoren Wachters, is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Opdrachtgever te verlenen of over te dragen.

20.3      De Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

20.4      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

20.5      Ivoren Wachters is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan de gegevens of bestanden die door de Opdrachtgever zijn verstrekt of die Ivoren Wachters eigenhandig kan bemachtigen (zoals bijvoorbeeld een logo van de Opdrachtgever), te gebruiken op de website van Ivoren Wachters en zo nodig aan te passen. Het is Ivoren Wachters uitdrukkelijk toegestaan om deze gegevens en bestanden te dupliceren en weer te geven op de website van Ivoren Wachters of sociale media sites of (een deel) te gebruiken naar derden bijvoorbeeld in mailings of nieuwsbrieven van Ivoren Wachters. Door het plaatsen van gegevens en bestanden op de website van Ivoren Wachters of sociale media sites of door gebruik in mailings of nieuwsbrieven aanvaardt de Opdrachtgever het risico dat derden deze gegevens en bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, zulks zonder dat hij Ivoren Wachters daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen.

20.6      De Opdrachtgever vrijwaart Ivoren Wachters volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de op de website geplaatste gegevens en bestanden.

20.7      Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever informeert Ivoren Wachters over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte vereenkomst/verklaring aan Ivoren Wachters.

20.8      Ivoren Wachters is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete en/of dwangsom, die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom en/of inbreuk maakt op de betreffende rechten van Opdrachtgever. Ivoren Wachters zal deze boete en/of dwangsom en/of schadevergoeding ook niet op het loon inhouden tenzij daar een loonbeslag aan ten grondslag ligt. 

Artikel 21– Slotbepalingen, toepasselijk recht en forumkeuze

20.1   Op elke Oproep tussen Ivoren Wachters en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2   Ivoren Wachters heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien en voor zover de Algemene Voorwaarden van Ivoren Wachters tijdens de duur van een Oproep worden gewijzigd, zullen deze wijzigingen niet van toepassing zijn op de betreffende Oproep, tenzij Partijen na onderling overleg schriftelijk anderszins met elkaar overeenkomen.

20.3   Indien en voor zover er tussen Opdrachtgever en Ivoren Wachters verschil van inzicht ontstaat over de uitleg van het bepaalde in de Oproep en/of indien er een situatie ontstaat die niet (uitputtend) in de Oproep is geregeld, dan zijn Partijen gehouden zich in te spannen om de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing te brengen.

20.4   Geschillen die in verband met een Oproep ontstaan (geschillen over het bestaan en de geldigheid van de Oproep en/of een overeenkomst daaronder begrepen) zullen bij uitsluiting worden beslecht door de burgerlijke rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Ivoren Wachters het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. VOORWAARDEN UITZENDKRACHT FLEXBOOK /IVORENWACHTERS B.V.

De Flexwerker (uitzendkracht) die gaat werken bij een opdrachtgever van Flexbook B.V. gaat een uitzendovereenkomst aan met de volgende voorwaarden: 

1) Aard van de overeenkomst

1.1. Soort overeenkomst:

Deze arbeidsovereenkomst is een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Werknemer zal ter beschikking worden gesteld aan een of meer opdrachtgever(s) om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. Werknemer is ingedeeld in fase 1 van de CAO voor Uitzendkrachten (CAO Artikel 13).

1.2 Toepasselijke CAO

Op deze overeenkomst is steeds de meest recente versie van de CAO voor Uitzendkrachten van de NBBU van toepassing. Deze CAO is te downloaden via de website van de NBBU. Als in deze overeenkomst over de CAO wordt gesproken, wordt steeds deze CAO voor Uitzendkrachten bedoeld.  

1.3 Definities

Als in deze arbeidsovereenkomst begrippen voorkomen die zijn gedefinieerd in artikel 2 van de CAO, dan geldt de definitie die daar staat.

2. Arbeidsverleden

Werknemer heeft vóór de ondertekening van deze uitzendovereenkomst de juiste en volledige inlichtingen aan werkgever verstrekt over zijn arbeidsverleden. Werknemer verklaart de 13 weken direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deze overeenkomst niet dezelfde of soortgelijke werkzaamheden te hebben verricht bij de in de uitzendbevestiging(en) genoemde opdrachtgever(s) via andere werkgevers dan Ivoren Wachters /Flexbook. Indien werknemer minder dan 13 weken geleden wel bij deze opdrachtgever(s) dezelfde of soortgelijke werkzaamheden heeft verricht, dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 668a lid 2 BW. In dat geval zullen de eerder genoemde inlichtingen op schrift worden gesteld, voor akkoord worden getekend door werknemer en als bijlage aan deze uitzendovereenkomst worden toegevoegd (CAO artikel 7) 

3) Kenmerken van de overeenkomst 

3.1) Aanvang en duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op vanaf de datum dat de werkzaamheden daadwerkelijk worden aangevangen. 

3.2) Einde van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt in de volgende gevallen van rechtswege en zonder dat opzegging vereist is:

a) Als de terbeschikkingstelling eindigt op verzoek van de opdrachtgever (BW 7:691 lid 2)

b) Bij melding van ziekte of ongeval (CAO Artikel 13, lid 3a)

c) De dag voordat werknemer zou instromen in fase 2 van de CAO

d) De laatste dag van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt

e) Zodra het identiteitsbewijs en/of de tewerkstellingsvergunning en/of de verblijfsvergunning zijn verlopen, indien werknemer niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit

3.3) Herleven van de overeenkomst

Als de overeenkomst door voorwaarde a) of b) is beëindigd, kan deze herleven. Dat wil zeggen dat de werknemer op basis van deze overeenkomst weer in dienst treedt en dat de overeenkomst dus niet opnieuw verstrekt en ondertekend hoeft te worden. Voorwaarde hierbij is dat werknemer in de tussenliggende periode niet bij een andere werkgever in dienst is geweest. Als de overeenkomst door voorwaarde c) of d) of e) is beëindigd moet eerst een nieuwe overeenkomst worden verstrekt en ondertekend. 


4) Voorwaarden:

a) Elk verzoek van werknemer tot wijziging van functie, arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld in het kader van de driehoeksverhouding werknemer/werkgever/opdrachtgever. Dit betekent dat werkgever alleen aan een dergelijk verzoek tegemoet kan komen indien zowel het bedrijfsbelang van werkgever als dat van opdrachtgever daaraan niet in de weg staat.

b) De periode, functie, beloning, de arbeidstijden en –plaats zijn in een aparte bijlage (de zgn. uitzendbevestiging) van deze overeenkomst vastgelegd. Deze uitzendbevestiging en alle schriftelijke wijzigingen daarvan, zijn een integraal onderdeel van deze overeenkomst. Als de overeenkomst is beëindigd zoals beschreven in artikel 3.2 en herleeft volgens artikel 3.3, dan wordt eveneens een uitzendbevestiging verstrekt.

c )Indien werknemer voornemens is om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de opdrachtgever, dient hij dit voorafgaand aan het aangaan van die overeenkomst kenbaar te maken aan werkgever.

d) Werkgever betaalt het feitelijk loon door op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt, overeenkomstig het bepaalde in de CAO Artikel 28 lid 1e.

e) Werknemer zal elke wijziging in persoonlijke omstandigheden, van adres en/of telefoonnummer direct doorgeven aan werkgever. 


5) Werknemer verklaart zich bekend met de volgende feiten:

a) Werkgever is aan werknemer alleen loon verschuldigd over de periode dat werknemer daadwerkelijk arbeid heeft verricht voor de opdrachtgever.

b) Alleen werkgever is loon verschuldigd aan werknemer, niet de opdrachtgever

c) Als er binnen de Inlenersbeloning (CAO Artikel 22) sprake is van arbeidsduurverkorting, dan zal deze als een toeslag op het uurloon worden uitbetaald.

d) Werknemer is geen vakantiewerker in de zin van artikel 38 van de CAO.

e) De medewerker verricht de werkzaamheden onder dagelijkse leiding en toezicht van opdrachtgever. De medewerker is gehouden opdrachten en aanwijzingen van de daartoe bevoegde functionarissen van opdrachtgever, vallende binnen het kader van de dagelijkse uitoefening van de functie, op te volgen. De medewerker dient de bij opdrachtgever(s) geldende huisregels in acht te nemen.

f) Aan werknemer is informatie verstrekt over de verlangde beroepskwalificatie en hij heeft een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats ontvangen en daarvan kennis genomen. Dit document, de zgn. arbochecklist is als bijlage aan deze overeenkomst toegevoegd (CAO Artikel 10).

g) Zodra en zolang werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toetreding van de pensioenregeling zal hij deelnemen aan het bedrijfspensioenfonds STIPP (CAO Artikel 31)

6) Geheimhouding:

Werknemer zal tegenover derden, daaronder inbegrepen personeel van de werkgever, tijdens en na de dienstbetrekking strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van de opdrachtgever(s). Deze geheimhouding omvat eveneens alle gegevens waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie van cliënten of andere relaties van de opdrachtgever(s) kennis neemt.